National Anthem

 

Jana-gana-mana adhinayaka jaya he

Bharat bhagya vidhata

Punjab sindhu Gujarata Maratha

Dravida utkala Banga

Vindhya Himachala Yamuna Ganga

Uchchala jaladhi taranga

Tava shuba name jage

Tava shubha assisa mange

Gahe tava jaya gatha

Jana gana mangla dayak, jaya he

Bharat bhagya vidhata

Jaya he, jaya he, jaya he,

Jaya jaya jaya jaya he.